Gmina Goleszów - oficjalna strona

Urząd Gminy Goleszów
ul. 1 Maja 5, 43-440 Goleszów
tel. +48 33 479 05 10 do 13
fax. +48 33 479 05 16
e - mail: urzad@goleszow.pl
 

„Szlak Tradycji – cieszyńskie „żiwobyci”/ Stezka Tradic - těšínské "żiwobyci”

Gmina Goleszów wraz z kołem PZKO z Jabłonkowa otrzymały dofinansowanie na realizację projektu transgranicznego „Szlak Tradycji – cieszyńskie „żiwobyci”/ Stezka Tradic - těšínské "żiwobyci”.

 

Wspólny projekt gminy Goleszów oraz miejscowego koła polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego z Jabłonkowa ma na celu rozwój, promocję i zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu przygranicznego skupionego wokół Szlaku Tradycji prezentującego specyficznych i wyjątkowych depozytariuszy tradycji z obu stron granicy. Działania ujęte w projekcie wpłyną na zwiększenie liczby odwiedzających region oraz odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych, a także zwiększenie zatrudnienia w miejscach realizacji projektu.

 

Celem projektu jest realizacja wspólnego mechanizmu w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, którym są wspólne działania promocyjne i informacyjne mające na celu zwiększenia spójności i wspólnego podejścia w zakresie wykorzystania wspólnego dziedzictwa kulturalnego.

 

W działania promocyjne i informacyjne aktywnie włączą się obaj partnerzy projektu, którzy podzielą się zadaniami i stworzą jeden wspólny mechanizm.

 

Wartość projektu to 85 438,41 euro.

 


Projekt „Szlak Tradycji – cieszyńskie „żiwobyci”/ Stezka Tradic - těšínské "żiwobyci” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020. Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002540.

 

 LOGO


Dodał ifranek
 
Realizacja: Agencja Marketingu Internetowego Optimal IT